تولیدات شرکت داروپوش

مزایای استفاده از تیوب و قوطیهای آلومینیوم

مشخصات تیوبهای تولیدی شرکت داروپوش

Aluminum Collapsible Tubes

مشخصات قوطیهای آئروسل تولیدی شرکت داروپوش بر اساس استاندارد ملی شماره۳۱۹۳

aluminium monobloc aerosol cans

Round Shoulder : سرشانه گرد
Flat Shoulder : سرشانه تخت