این شرکت برای استقرار نظام مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی با استقرار سیستم مدیریت کیفیت یک پارچه  (IMS) در راستای بهبود مستمر، خط مشی و رسالت خود را بشرح ذیل اعلام می دارد :

1- افزایش رضایت مشتریان از طریق تولید محصولات با کیفیت ،قیمت و شرایط تحویل مناسب

2- جذب، آموزش،  حفظ و نگهداری منابع انسانی کارآمد و متخصص بعنوان مهمترین سرمایه های شرکت  

3- پیاده سازی اثر بخش سیستم ارزیابی تامین کنندگان و زنجیره تامین به منظور ارتقاء حداکثری کیفیت مواد اولیه مصرفی

4-ترویج فرهنگ ایمنی در کارخانه از طریق آموزش اصول ایمنی و ایجاد انگیزش در رعایت آنها و تامین نیازمندیهای ایمنی و بهداشت کار

5-توسعه سطح ایمنی و بهداشت کارکنان، محیط کار و ماشین آلات

6-پیاده سازی سیستم ارزیابی و رسیدگی به نظرات مشتریان با استفاده از روش های نوین

7- کاهش آلایندگی و تلاش در جهت حفظ و بقاء محیط زیست

برای این منظور شرکت داروپوش سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت شغلی خود را بر اساس خواسته های استاندارد بین المللیISO9001:2015  و ISO45001:2018 و استاندارد مدیریت محیط زیست ISO14001:2015  طراحی و برای افزایش سطح رضایت مشتریان اقدام به اخذ گواهینامه هایISO10004:2018 و ISO10002:2018 نموده و مدیریت متعهد میگردد با بکارگیری الزامات این استانداردها و استاندارد ملی به شماره 2149، بهبود مستمر را سرلوحه امور قرار داده و با هدف افزایش اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست، دائما این استانداردها را بازنگری نماید.